Lời Chỉ Dẫn Để Tìm Thấy Đời Sống Vĩnh Phúc

Con Đường Sống

 • Chúa Cứu Thế là Trời là Đấng Tạo Hóa. Giăng 1:1
 • Trời hay Đấng Tạo Hóa sáng tạo nên mọi vật trong đó có loài người chúng ta. Giăng 1:3
 • Trời sinh ra con người và rất yêu thương chúng ta. Giăng 3:16
 • Nhưng nhân loại sa vào tội lỗi và bị nô lệ đau khổ vì tội lỗi. Giăng 8:34
 • Trời đích thân giáng thế làm người tức là Chúa Cứu Thế Giê-su. Giăng 1:14
 • Chúa Cứu Thế Giê-su là:
  • Bánh từ trời. Giăng 6:54
  • Nước thiêng liêng. Giăng 4:14
  • Ánh sáng đem lại sự sống. Giăng 8:12
  • Con đường, Chân lý, và Nguồn sống. Giăng 14:6
  • Đấng Cứu Thế của nhân loại. Giăng 4:42
 • Chúa Cứu Thế Giê-su đến thế gian để:
  • Đem sự sống vĩnh phúc đến cho nhân loại. Giăng 10:10
  • Hy sinh tính mạng để cứu rỗi nhân loại. Giăng 10:15
  • Giải thoát con người ra khỏi tội lỗi và sự chết đời đời. Giăng 8:32,36
 • Làm thế nào để được cứu rỗi hay nhận được sự sống vĩnh phúc:
  • Hãy lấy tâm thần và sự chân thật để thờ Trời. Giăng 4:23-24
  • Nhận biết mình có tội và ăn năn tội lỗi. Giăng 8:11
  • Tin cậy Chúa Cứu Thế Giê-su làm Chúa Cứu Thế và Chủ Tể đời sống mình. Giăng 3:16,36; 6:40; 17:3


Lời Cầu Nguyện Tin Nhận Chúa Cứu Thế

Nếu quý vị đồng ý với những điều trên và muốn tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su làm Chúa Cứu Thế và chủ đời sống mình để được tha thứ tội lỗi và nhận được sự sống vĩnh phúc, quý vị có thể cầu nguyện với Chúa đại ý như sau:

“Kính lạy Chúa, con biết rằng con là người có tội. Con tin rằng Chúa Cứu Thế chính là Trời đã giáng thế làm người và hy sinh chịu chết thay tội của con. Xin Chúa tha thứ tội lỗi của con và ban cho con sự sống vĩnh phúc. Xin Chúa ngự vào lòng và làm chủ suốt đời con.
Con cám ơn Ngài. Con xin cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su. A-men”

Khi quí vị tin nhận Chúa Cứu Thế, quí vị đã trở thành con dân của Chúa, là công dân nước thiên đàng. Quí vị nên tìm đến Hội Thánh Tin Lành địa phương để thờ phượng Đức Chúa Trời và tham gia sinh hoạt với cộng đồng dân Chúa.