Quyền Năng Của Đấng Mê-si

Luca 1:32-33

Trong những tuần trước, chúng ta đã học thiên sứ Gáp-ri-ên đã hiện ra với Ma-ri, chào mừng nàng bằng những lời tán dương về mỹ tính của nàng và nàng được Đức Chúa Trời chiếu cố và giao cho một trọng trách vô cùng quan trọng. Đó là nàng sẽ mang thai và sẽ sanh một bé trai. Thiên sứ cũng dặn dò nàng hãy đặt tên bé trai này là Jêsus, vì đây sẽ là Đấng Mê-si, sẽ cứu nhân loại ra khỏi vòng xiềng xích của tội lỗi.

Trong tuần này, chúng ta sẽ học tiếp trong bản tin vô cùng quan trọng mà thiên sứ Gáp-ri-ên gởi đến Ma-ri. Con trẻ này không chỉ là Đấng Cứu Thế cho nhân loại, nhưng còn là Chúa của muôn loài, Đấng Cai Trị với quyền uy tối thượng đời đời. Câu 32 và 33 trong sách Lu-ca chương 1 như vầy:

Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng

Thiên sứ Gáp-ri-ên đã dùng ngôn ngữ tuyệt đẹp của thơ ca để diễn tả về sự ứng nghiệm lời tiên tri về Đấng Mê-si qua hài nhi mang tên Jêsus. Danh của Ngài sẽ là Danh trên các mọi danh và công việc Ngài sẽ mang đến kết quả không chi so sánh nỗi. Lịch sử 2000 năm vừa qua chứng thực điều này.

Thiên sứ cho biết Ngài sẽ được gọi là “Con của Đấng Tối Cao” hay “Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống”. Chính Đức Chúa Trời đã khẳng định lại điều này 30 năm sau, khi Chúa Jêsus được Giăng Báp-tít báp têm Ngài tại dòng sông Giô-đanh . Lời khẳng định này được Ma-thi-ơ ghi lại như sau:

Vừa khi chịu phép báp têm rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng.

Một mối liên hệ đã được thiết lập giữa Cha và Con, giữa Trời và Người.

Thiên sứ còn nói về vuơng quốc đời đời, của quyền cai trị tuyệt đối của Ngài. Những lời cuối trong câu 32 và 33 như nhắc nhở về lời tiên tri của Na-than, khi vị tiên tri này đem đến sứ điệp của Đức Chúa Trời cho vua Đa-vít, được chép trong 2 Sa-mu-ên 7:12-16 như sau:

Khi các ngày ngươi đã mãn, và ngươi ngủ với các tổ phụ ngươi, thì ta sẽ lập dòng giống ngươi kế vị ngươi, là dòng giống do ngươi sanh ra, và ta sẽ khiến cho nước nó bền vững. Nó sẽ xây một đền thờ cho danh ta, và ta sẽ khiến cho ngôi cùng nước nó vững bền đời đời. Ta sẽ làm cha nó, nó sẽ làm con ta. Nếu nó phạm tội ác, tất ta sẽ sửa phạt nó bằng roi và thương vít loài người; Nhưng ta sẽ không rút ân điển ta khỏi nó như ta rút khỏi Sau-lơ, là kẻ ta đã trừ diệt khỏi trước mặt ngươi. Như vậy, nhà ngươi và nước ngươi được vững bền trước mặt ngươi đời đời; ngôi ngươi sẽ được vững lập đến mãi mãi.

Không có một giới hạn trong Đấng Mê-si, không có thời hạn cho quyền cai trị của Ngài. Chúa Jêsus không bị giới hạn bởi dòng giống của Gia-cốp, hay quyền cai trị của ngôi vua Đa-vít trên dân tộc Y-sơ-ra-ên. Quyền cai trị của Ngài ứng nghiệm mọi lời tiên tri, nhưng rồi sẽ còn tiếp tục trong không gian và thời gian, cho đến vô tận và đời đời. Mọi sự kỳ vọng này nơi Đấng Mê-si đã đuợc mô tả rõ ràng trong thánh kinh Cựu Ứơc. Thiên sứ Gáp-ri-ên đã nói với Ma-ri như thế này “Con trai của nàng sẽ bày tỏ tất cả những đặc tính cao quý này của Đấng Mê-si. Con trẻ này sẽ là Vị Cứu Tinh của cả nhân loại, và là Chúa của Sự Sống”.

Mỗi lần Giáng Sinh về, đây là cơ hội tốt trong năm để những ai chưa tin nhận Chúa Jêsus có cơ hội hiểu được ý nghĩa thuộc linh, ý nghĩa trọn vẹn của sự giáng sinh của Chúa. Dường như ai cũng thích câu chuyện hài nhi sinh ra nơi máng cỏ, có bò, có lừa vây quanh, trên không có thiên sứ ca hát vv. Người ta cũng thích hình ảnh hài nhi bé nhỏ, vì hình ảnh này gợi lên sự bình an và tình yêu thương. Nhưng điều thế giới này cần thấy là chính hài nhi bé nhỏ này đã lớn lên để chết thay cho tội lỗi của cả thế gian này. Ngài có thể tha thứ tội lỗi đã làm đời sống con người trở nên bịnh hoạn từ bên trong. Thế giới này phải nhận ra Ngài là Đấng có thẩm quyền trên đời sống con người.

Hãy mạnh mẽ và tận dụng các cơ hội để giới thiệu cho mọi người về Đấng mà thiên sứ Gáp-ri-ên đã bày tỏ thật rõ ràng với Ma-ri. Hãy trở lại với sứ điệp nguyên thuỷ của Giáng Sinh: Đó là Đức Chúa Trời đã giáng thế làm người trong một con người mang tên Jêsus, được sinh ra để chết nhục nhã trên cây thập tự, mang thế cho tội lỗi của cả nhân loại, trong đó có quý vị và chính tôi.

Chúng ta sẽ cùng nhau học về sự giáng sinh diệu kỳ của hài nhi Jêsus và món quà giáng sinh của Ngài trong những chương trình phát thanh sắp tới. Xin kính chào quý vị và các bạn.

Xin xem những bài đọc khác