Sự Mang Thai Huyền Nhiệm

Luca 1:33-34

Trong những tuần trước, chúng ta đã học rằng thiên sứ Gáp-ri-ên đã hiện ra với Ma-ri, khen ngợi mỹ tính của nàng, đồng thời cũng mang cho nàng một bản tin vô cùng quan trọng từ Đức Chúa Trời. Đó là Ngài đã chọn nàng để mang thai trong 9 tháng, sinh ra một bé trai. Thiên sứ cũng khuyên nàng phải đặt tên bé trai này là Jêsus, vì bé trai này sẽ là người cứu nhân loại ra khỏi vòng tội lỗi. Sau đó, thiên sứ còn cho biết Con trẻ này không chỉ là Đấng Cứu Thế cho nhân loại, nhưng còn là Chúa của muôn loài, Đấng Cai Trị với quyền uy tối thượng đời đời

Trước sự tuyên bố của thiên sứ như vậy, Ma-ri vô cùng bối rối như trong sách Luca chương 1, câu 34 đã ghi như sau: Ma-ri bèn thưa rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó?

Câu hỏi của nàng khác hẳn với thái độ thách thức và không tin của Xa-cha-ri. Sự thắc mắc này phản ánh sự thành thật trong suy nghĩ của nàng. Có một sự trong sáng, đơn giản và thơ ngây trong câu hỏi của nàng. Nàng gần như cứng lưỡi trước sự loan tin của thiên sứ. Nàng không phản ứng theo kiểu thần học, nhưng theo kiểu rất thực tế. Nàng hỏi “Tôi chưa ăn nằm với người đàn ông nào. Con gái không có bầu được nếu không chung đụng với đàn ông. Làm sao điều này có thể xảy ra?”. Thật là thú vị vì có nhiều sách vở thần học mổ xẻ về vấn đề này và nhiều cuộc tranh luận chung quanh về sự sanh nở của nữ đồng trinh, nhưng chính Ma-ri là người đầu tiên nêu thẳng ra vấn đề này, không cầu kỳ hoặc điệu bộ giả dối “Làm sao chuyện này xảy ra được?”

Để trả lời cho câu hỏi của nàng Ma-ri, thiên sứ trình bày sự mang thai huyền diệu, trong câu 35 như sau: Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời.

Câu trả lời của thiên sứ bày tỏ sự chuẩn bị kỳ diệu của Đức Chúa Trời, để hình thành một bào thai trong lòng người trinh nữ này. Đầu tiên, thiên sứ trả lời theo phương diện sinh học. Thiên sứ tuyên bố quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ đến trên nàng và che phủ nàng, hay quyền năng sáng tạo của Đức Chúa Trời sẽ vận hành trong đời sống của Ma-ri. Không có những tình dục của con người ở đây, vì những lời tuyên bố này trang trọng và đẹp đẽ, nhưng cũng rất rõ ràng là sự tác động thiên thượng đã tạo nên bào thai trong lòng trinh nữ Ma-ri.

Phần sau của câu 35 nêu lên một điểm quan trọng. Sách Kinh Thánh Diễn Ý ghi câu này như sau “Vì thế mà hài nhi sinh ra sẽ là hài nhi thánh và được gọi là Con Thượng Đế.” Thiên sứ tuyên bố với Ma-ri rằng vì hài nhi Jêsus ra đời một cách diệu kỳ, từ một bào thai siêu nhiên, nên sẽ là “thánh”, là trọn vẹn, không hề bị tiêm nhiễm tội lỗi.

Có hai điều quan trọng khác trong câu 35 này. Thiên sứ cho biết, Đấng Cứu Rỗi của thế giới này phải do một người phụ nữ, trong dòng giống loài người sinh ra, để chính Ngài cũng sẽ có chung đặc tính như loài người mà Ngài sẽ cứu. Sứ đồ Phao-lô nêu lên điểm này trong Ga-la-ti 4:4-5 như sau “Nhưng đúng kỳ hạn, Thượng Đế sai Con Ngài xuống trần gian, do một người nữ sinh ra trong một xã hội bị luật pháp trói buộc, để giải phóng những người làm nô lệ của luật pháp, và cho họ quyền làm con Thượng Đế.

Nhưng đồng thời, bắt buộc Ngài cũng phải thánh khiết, vô tội, không chỗ trách được, vì lời Kinh Thánh cũng khẳng định rằng không một ai tội lỗi có thể hoàn thành sứ mạng cứu rỗi nhân loại, đem con người làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Thi thiên 49 câu 7 có ghi “Không ai có thể chuộc mạng cho anh em mình, Cũng không thể đóng tiền chuộc nơi Đức Chúa Trời cho người.

Thật vậy, thiên sứ Gáp-ri-ên bày tỏ rõ ràng rằng cả hai yêu cầu trên được được ứng nghiệm trọn vẹn trong con người Jêsus. Ngài hoàn toàn là con người, nhưng tuy vậy cũng là Đức Chúa Trời. Đây là sự kỳ diệu của sự hiện thân, sự hạ sinh từ một nữ đồng trinh, một bào thai tinh khiết. C.S Lewis đã diễn tả chiều sâu của sự việc lạ lùng này như sau “Con của Đức Chúa Trời đã trở thành con người để giúp cho những con người trở thành những đứa con của Đức Chúa Trời”.

Đây là sự kỳ diệu của Giáng Sinh vì Chúa cho chúng ta cơ hội để được trở lại đặng làm hòa và trở nên con cái của Ngài.

Trong tuần tới chúng ta sẽ học phần còn lại trong bản tin mà thiên sứ gởi đến cho Ma-ri. Xin kính chào quý thính giả.

Xin xem những bài đọc khác